EFOP-1.2.7-16-2017-00027
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása
pályázatunk összefoglaló adatai

Széchenyi 2020 program logója az Európai Szociális Alap logója és szlogenje, befektetés a jövőbeA projekt tartalmának bemutatása:A projekt céljainak meghatározása

A projekt célja, hogy a komplex programok hatására a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők önfenntartó képessége fejlődjön, a sikeres családi életre felkészültebbé váljanak, szociális kompetencia szintjük emelkedjen, családi kapcsolataik erősödjenek, kialakuljon a szabadidő kulturált eltöltésének és az ismeretszerzésnek az igénye, vér szerinti családjai bekapcsolódjanak a fenti célokat szolgáló tevékenységekbe, valamint a velük foglalkozó szakemberek aktívan részt vegyenek a fenti célokat szolgáló tevékenységekben, ismereteket szerezzenek és képességeik fejlődjenek az önálló életre való felkészítés területén. A projekt átfogó célja, hogy az otthonban élő, speciális ellátást igénylő fiatalok szociális kompetenciái fejlődjenek, a beilleszkedési zavaraik enyhítése, és pszichés állapotuk rendezése. A projekt átfogó célja továbbá az iskolázottság arányának javítása, ezzel a társadalmi reintegráció megkönnyítése, az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása. Mindezek közvetetten szolgálják szakmai képzettségük fejlődését is.

A projekt részcéljai a következők:


A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, fejlesztések hatásterülete

Közvetlen célcsoport:

Projektünk célcsoportja a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ ellátotti köre, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátottak. 802 fő. A projekt közvetlen célcsoportjába nagyobb részben vonunk be ellátottakat a gyermek- és lakásotthoni szférából, mert tapasztalatunk szerint ezen ellátotti kör veszélyeztetettebb, mint a nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek. Ennek oka, hogy a nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek mögött a családot helyettesítő nevelőcsalád áll, melyből adódóan a kötődések és az egymásra figyelés alakulása eredményesebben alakul, valamint a gyermekek személyiség állapota jobb, stabilabb. A lakás- és gyermekotthoni szférában elhelyezett gyermekek 12 év felettiek, jobban sérült a személyiségük, összetett problémákat hordoznak.

Közvetett célcsoport:

Közvetett célcsoportként tekintünk az intézményben ellátottak hozzátartozóira, szüleikre, nevelőszüleikre és testvéreikre. Az ellátottak számából következtetve 600-800 fő elérésére számítunk. A nevelőszülők több, mint fele három, vagy annál több szakellátásban nevelkedő gyermek és fiatal felnőtt ellátását biztosítja. A közvetett célcsoportba tartoznak továbbá az intézménybe dolgozó, gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akiket a számukra szervezett szemináriumokkal kívánunk elérni, amelyek során rendszeres szupervízió, esetmegbeszélés konfliktuskezelés, krízisintervencióval kapcsolatos továbbképzések, relaxációs lehetőségeket biztosítunk.


Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

Jövőkép kialakítását célzó programsorozat - "Te vagy a Jövő"

A legnagyobb erőpróba kétségkívül az, hogy a fiatalokat felkészítsük a XXI. század kihívásaira. A versenyhelyzet egyre fokozódik, az új információ mennyisége évente megduplázódik, az információ terjedésének sebessége pedig exponenciálisan növekszik. Hogyan lesznek képesek a fiatalok megfelelni az új kor elvárásainak? Pedagógusok, szülők és üzletemberek egybehangzó véleménye, hogy idejétmúlt az a szemlélet, hogy az iskolákban elegendő az alaptantárgyak és alapismeretek elsajátíttatása. Ahhoz, hogy a diákok valóban sikeresek lehessenek életük során, szükségük van jellembeli, életvezetési és interperszonális kompetenciák elsajátítására és kiegyensúlyozott gyakorlására is. Az üzleti élettel és oktatással foglalkozó szakmai körök így fogalmazták meg a XXI. századi munkavállalókkal szemben támasztott igényeket: A munkaadók által keresett készségek: tisztesség, jó kommunikációs készség, motiváció, elemzőképesség, jó munkamorál, technikai- és technológiai jártasság, kapcsolatteremtési készség, szervezettség, csapatmunka kreativitás.

Kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló programsorozat - "Mondod..., de hogyan? Érted?"

A különböző élethelyzeteket megvizsgálva látható, hogy szinte egyetlen emberi aktivitás sem valósulhat meg valamilyen kommunikáció nélkül. Így a kommunikáció többnek bizonyul, mint egyszerű kognitív képesség. A kommunikációs kompetencia végső soron olyan komponenskészlet, amely a szociális helyzetben való megfelelő viselkedés funkcióját tölti be. A kommunikációban ugyanis a személyiség egésze megnyilvánul, ezért ez egy olyan összetett kompetencia, amely a kognitív, szociális, személyes és speciális kompetenciákon alapul. A különböző elméletek rámutatnak a kommunikációs fejlesztés jelentőségére: a kommunikációs hatékonyság ugyanis fontos kritériuma az önmegvalósításnak, a kommunikáció biztosítja az önkiteljesedés, a személyiségfejlődés és a személyközi kapcsolatok kiteljesedésének folyamatát. Annak érdekében, hogy a célcsoportot az önálló életvitelre felkészítsük, elengedhetetlen a kommunikáció és kooperáció fejlesztése játékos csoportfoglalkozások formájában 24 óra időintervallumban 10 csoport számára.

Tanulás és Munkamotiváció felkeltését, fejlesztését segítő programsorozat- "Alkoss…!?"

„Mindenhez kell egy jó ötlet” /David Lynch/ A kreativitás az alkotás művészete. Az a képességünk, hogy elképzeléseinket konkrét formába öntsük. A kreatív problémamegoldás egy olyan képesség, amelyet az élet minden területén alkalmaznunk kell. A kreativitás nemcsak a művészek, a színészek, a rendezők vagy az iparművészek kiváltsága, hanem mindenki számára fontos. A nap, mint nap felmerülő magánéleti, üzleti vagy munkahelyi kihívások megoldásához is szükségünk van a kreativitásunkra. A kreatív, motiváció felkeltését szolgáló foglalkozások a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatóinak együttműködésével valósulnak meg. Minden alkalommal, a designnal kapcsolatos témákkal foglalkozunk interaktív formában megismerve a szakmai anyagok tárházát, és annak felhasználási lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan a feltárt ismeretanyagot a gyakorlati élettel összehozva vonjuk be a gyermekeket az alkotás világába 32 órában. A foglalkozás anyagköltségét a pályázat biztosítja. Tématerületek: animáció, építészet, formatervezés, divattervezés, grafika, kerámia, fotó, ékszerkészítés. A foglalkozásokat 4 csoport számára, csoportonként 32 órában biztosítjuk.

Szexuális felvilágosító célú programsorozat

Egyre több tanár és szülő fordul tanácsadóhoz azzal a kéréssel, hogy diákjaik, gyermekeik számára tartsak foglalkozásokat, órákat. Általános probléma, hogy a felnőttek nem tudnak mit kezdeni a fiatalok egyre korábban jelentkező szexuális érésével és érdeklődésével. Az érdeklődés egyébként mesterségesen szított, a szexuális töltetű videók, filmek nagyon gyorsan – 6-8 éves kortól (!) - felkeltik a gyerekek érdeklődését. A korán érkező szexuális ingerekkel, hatásokkal szemben a fiatalok védtelenek, és leginkább tévhitek, fél-és álinformációk alakítják drasztikusan szexuális ízlésüket – ami legtöbbször korántsem a felelősségteljes partnerkapcsolat irányába mutat. Az iskolákban még mindig „szexuális felvilágosítás” zajlik, amely jellemzően: rövid, leginkább egyszeri alkalom, a veszélyekre koncentrál és a tiltásokat hangsúlyozza. Sajnos, a tizenéves korosztály számára a veszélyek éppen a kipróbálandó dolgok közé tartoznak – és a tiltás igen kevéssé hatékony. Ezzel szemben kevés szó esik arról, milyen út vezet a kiegyensúlyozott, boldog szexuális élet felé. Ezen túlmenően a rendkívüli eseményekből jól látható, hogy magas a szexuális abúzus és a gyermekprostitúció aránya a célcsoport körében. Az interaktív foglalkozásokat 6 csoport számára, csoportonként 10 órában tartjuk, amelyek témája, nyelvezete, módszerei a fiatalok életkorához igazodik.

Mozgásterápiás foglalkozás

A Mozgás és táncterápia során fejleszthetők a különböző tanulási nehézségek (pl. kinesztetikus memória, mozgástervezés és kivitelezés összehangolása, tértudatosság, figyelem, szimbólumhasználat, absztrakciós képességek fejlesztésén keresztül). Ezen készségek alapvető fontosságúak az íráshoz, olvasáshoz, emlékezet fejlesztéséhez és az absztrakt/szimbolikus gondolkodás kialakulásához. Az érzelmi, magatartásbeli és szociális fejlődés segíti a diákokat magasabb intellektuális teljesítmény elérésében. A Mozgás- és Táncterápia egyik fontos eredménye lehet az önbizalom fejlődése, mely elengedhetetlen jó eredmények eléréséhez.

A célcsoport számára 24 óra időintervallumban biztosítunk mozgás és táncterápiát 3 csoportban.

Családon belüli kapcsolatokat támogató program - "Találkozás…"

„Hogy mi a család? Nem tudom, de azt remélem, hogy nekem jó családom lesz.” – ez a válasz érkezett egy kamasz gyerektől, akit arra kértünk, hogy fogalmazza meg a család fogalmát. Az ember magánéletének sikerességét boldog, kiegyensúlyozott családi léte alapozza meg bármely életkorban. Az ember társas lény, a családi együttélés számára a legtermészetesebb együttélési forma, amely testi, lelki, szellemi fejlődése számára a legkedvezőbb. Ezen még az sem változtat, hogy egyes kultúrákban más és más elképzelések élnek arról, hogy kik alkotják a családot. Azt viszont fontosnak tarjuk megállapítani, hogy a kapcsolatok, és a gyökerek, a hovatartozás, a származás, az érzelmi viszonyok mind-mind meghatározói az ember identitásának, és annak fejlődésének. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok családi rendszerével való kapcsolattartás elősegítése, valamint annak minőségére irányuló fejlesztő beavatkozás a jelen program célja. Ezeken a napokon a fiatalok bemutatják hozzátartozóiknak tudásukat és készségeiket előadás és kiállítás formájában, együtt étkeznek és közösen oldanak meg feladatokat, mely a közös gondolkodást és a problémamegoldás készségét kívánja erősíteni bennük. Mindezek mellet nagyon fontos a közös jó élmény megélése, a jó hangulat és vidámság közösségi élménye. Összesen 10 alkalommal tartunk családi napot.

A következő támogatható, önállóan választható tevékenységek végrehajtását tervezzük:

Közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások A frusztráció, harag, tehetetlenség érzése agressziót válthat ki. Ha úgy érezzük, hogy akadályoznak a célunk elérésében, illetve nem tudjuk érvényre juttatni az akaratunkat, lehetséges, hogy agresszióval reagálunk.Ha agresszívvá válunk, akkor nehezebben tudjuk elérni a célunkat, mert a másik megretten és védekezésbe, vagy ellentámadásba lendül, valódi együttműködés nem tud megvalósulni. Agresszív fellépéssel a kapcsolatot nem tudjuk óvni, pusztán a saját igényeink, ösztönkésztetéseink hatására cselekszünk. Gyakran egy adott helyzetben nem gondolkodunk, hanem elborítanak az érzelmek. Nem vagyunk robotok, nem lehet mindig tökéletesen mérlegelni és hideg fejjel dönteni, erre nem vagyunk képesek. Az azonban elvárható, hogy az esetek nagy többségében legalábbis egy pillanatnyi mérlegelést megejtsünk, ezzel lehetővé téve azt, hogy mérlegre tegyük a kapcsolat fontosságát, és ha értékesnek találjuk ezt a kapcsolatot, akkor nem léphetünk fel agresszív módon, azt kezelni kell. Megtehetjük, hogy kilépünk az adott helyzetből, időt kérünk, kifejezésre juttatjuk, hogy később szeretnénk visszatérni a témára. A foglalkozásokat 6 csoport számára, csoportonként 24 órában biztosítjuk. Egyéni pszichoterápia- lelki traumán átesett, még tünetmentes gyermekek számára – pszichológus Az ellátottak körében gyakori jelenség szorongás a lelki traumák viselése, a szenvedélybetegségek különféle formája, a viselkedési addikciók, az önismeret hiánya. A program során legalább 40 fő számára biztosítunk 300 órában egyéni pszichoterápiás foglalkozásokat.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

A célcsoporttal közvetlenül foglalkozók számára szemináriumok A célcsoport esetében gyakori veszély az áldozattá válás. Az „áldozatok” azokat a személyeket jelentik, akik – egyénileg vagy közösen – sérelmet szenvedtek, beleértve a testi vagy szellemi sérülést, érzelmi szenvedést, gazdasági veszteséget vagy alapvető jogaik lényeges csorbítását olyan cselekmények vagy mulasztások által, amelyek sértik a tagállamokban érvényes büntetőtörvényeket, beleértve a hatalommal való bűnös visszaélést tilalmazó törvényeket. A kriminológia feladatai közé tartozik, a bűnözővé válás okaira adandó magyarázat, míg a viktimológiának az áldozattá válás folyamatát kell kutatnia. Nem kis jelentőségű annak tisztázása, mennyiben járultak hozzá az áldozat cselekedetei és tulajdonságai a bűncselekmény elkövetéséhez, azaz milyen az áldozat ún. viktimitási foka. Az áldozattá válást elősegíthetik: személyi kör, az ember kapcsolata a szociális környezettel, a képzettség, valamint a tér és az idő mint objektív adottságok. A személyi körbe sorolhatók a kor szerinti meghatározottság, az egészségi állapot, az áldozat helye a családban és a család struktúrája. Mindezeknek kiemelt a jelentősége. Az áldozattá válás kockázata nem azonos valamennyi gyermek esetében. Vannak lányok és fiúk, akik a sérelmükre elkövetett szexuális bűncselekmény szempontjából sebezhetőbbek. A célcsoporttal foglalkozók számára 4 alkalommal tartunk 4 órában szemináriumi foglalkozást az áldozattá válásról és az áldozat segítésről 4 csoportban. A célcsoport számára a projekt célját erősítő többnapos táborok Tapasztalataink szerint a legintenzívebb módja az ismeretek átadásának, az életmód és szemlélet elsajátításának a bentlakásos, tábori forma. A projekt új programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a gyerekek igényeinek megfelelően bővíti, fejleszti a módszertani eszköztárát. Projektünk lehetőséget biztosít a résztvevő gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elsajátítására. A szabadidős tevékenységek hatékonyan segíthetik kompetenciáik fejlesztését. A tematikus foglalkozások célja, hogy a tábor során a készségfejlesztés és az önálló kreatív gondolkodás fejlesztésén keresztül javuljon a gyermekek közötti szociokulturális és társadalmi egyenlőtlenség, újabb lehetőségek táruljanak fel előttük az önmenedzselés erősítésével. A résztvevő gyerekekben keltett igények tovább gondolkodásra sarkallják őket, kreatív ötleteiket maguk is képesek legyenek megvalósítani és hajlandóak legyenek ezt másokkal is megosztani. 4 tábort kívánunk megvalósítani, táboronként 5 nap időintervallumban, ahol napi 4 órában a gyermekek fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.

az Európai Szociális Alap logója és szlogenje, befektetés a jövőbeC típusú tábla
Programok

az Európai Szociális Alap logója és szlogenje, befektetés a jövőbeKapcsolat

kép tartalma: az Európai Unió zászlaja, kék alapon 12 csillag kör alakban


Projekt tapasztalatainak bemutatása


A projekt célja az volt, hogy a komplex programok hatására a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők önfenntartó képessége fejlődjön, a sikeres családi életre felkészültebbé váljanak. Szociális kompetencia szintjük emelkedjen, családi kapcsolataik erősödjenek, kialakuljon a szabadidő kulturált eltöltésének és az ismeretszerzésnek az igénye. Vér szerinti családjaik bekapcsolódjanak a fenti célokat szolgáló tevékenységekbe, valamint a velük foglalkozó szakemberek aktívan részt vegyenek a fenti célokat szolgáló tevékenységekben, ismereteket szerezzenek és képességeik fejlődjenek az önálló életre való felkészítés területén. 

A fenti célok megvalósítása érdekében több programelemet használtunk, és különféle szaktudással rendelkező szakembert vontunk be. A 25 év alatti fiatalok részvétele aktív volt az egyes programelemek megvalósulása során, élvezték azokat, és elmondható, hogy a pályázat végeztével jelezték annak hiányát is, ami mindent elárul a program sikerességét tekintve. A célok elérése érdekében többféle módszert alkalmaztunk, amelyek kiegészítették egymást. Jelen volt az egyéni és a közösségi fejlesztés, valamint a hozzátartozók bevonásával a családi kapcsolatok erősítése is. A célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára biztosított szemináriumok egyfajta szakmai műhelyként működtek, és nyújtottak segítséget a szakemberek számára. A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programelemek tartós élményt nyújtottak a résztvevőknek, és hozzásegítette őket minőségi programokhoz, élményekhez.


Programelemenként:

-kerékpártúra Ozorára

-Nordic walking túra

A családi napon meghívást kaptak azon gyermekek szülei és testvérei, akik rendszeres kapcsolatot tartanak a gyermekekkel. Bár voltak, akik nem tudtak eljönni (a tömegközlekedés nem olcsó több fő esetében), mégis a jelenlevőkkel együtt is nagyon jó hangulatban teltek a programok.

A tervezés során az első alkalomra a kirándulós tevékenységeket, a második alkalomra pedig a helyi szinten megvalósuló eseményeket valósítottuk meg.

Mindezen programok lehetőséget adtak a családi kapcsolatok elmélyítésére egy közös feladaton keresztül, az élmények meghatározóak voltak mindenki számára.

A legnagyobb erőpróba az, hogy a fiatalokat felkészítsük a XXI század kihívásaira. A versenyhelyzet egyre fokozódik, az új információ mennyisége évről évre megsokszorozódik, az információ terjedési sebessége pedig exponenciálisan növekszik. Felvetődik tehát a kérdés, hogy hogyan lesznek képesek a fiatalok megfelelni az új kor kihívásainak. Pedagógusok, szülők és üzletemberek egybehangzó véleménye, hogy idejétmúlt az a szemlélet, hogy az iskolai oktatásban elegendő az alapismeretek és alaptantárgyak elsajátítása. Ahhoz, hogy a fiatalok valóban sikeresek lehessenek életük során, szükségük van jellembeli, életvezetési és interperszonális kompetenciák elsajátítására és gyakorlására is. Az üzleti élettel és oktatással foglalkozó szakmai körök így fogalmazták meg a XXI. századi munkavállalókkal szemben támasztott igényeket: tisztesség, jó kommunikációs készség, motiváció, elemzőképesség, jó munkamorál, technológiai jártasság, kapcsolatteremtési készség, csapatmunka, kreativitás.

A „Te vagy a jövő” című programunk során olyan kompetenciafejlesztő foglalkozásokat tartottunk a fiataloknak, melyben igyekeztünk a mai kornak megfelelő ismeretekkel, a technikai fejlődés legmodernebb vívmányaival megismertetni a fiatalokat élménypedagógiai eszközökkel. A székesfehérvári Titkok Házába szerveztünk kirándulást, ahol csoportbontásban a fiatalok megismerhették a STEM pályákra felkészítő tárgyakat, eszközöket. Laborban kísérletekkel ismerkedhettek, megismerhették a virtuális valóságot, 3D nyomtatást, a drónok világát, ujjlenyomatokkal ismerkedhettek, programozással, robotikával, csillagászattal foglalkoztak behatóan.

Ezt követően a gyermekek fizikai, kémiai, és biológiai kérdéseket oldottak meg.

Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy megismertessük ezeket a lehetőségeket azokkal a fiatalokkal is, akik helyzetüknél fogva hátrányból indulnak. Továbbá fontos volt rávilágítani arra is, hogy milyen kompetenciák rejtőznek bennük és úgy orientálni őket az oktatásban, hogy kinyissuk az érdeklődésüket, és megadjuk nekik ugyanazt a lehetőséget, mint kortársaik.


A fiatalok érdeklődve és aktívan vettek részt a foglalkozásokon, látható volt rajtuk, hogy bizonyos területek megérintették őket, és mindenki talált magának olyan területet, melyben el tudja képzelni a jövőjét, de legalábbis foglalkoztatja. Ha már azt sikerült elérnünk, hogy motivált az új dolgok megismerésére, és a tanulásra, akkor sokat tettünk.

A Kooperációs, kommunikációs képességfejlesztését szolgáló programsorozat "Mondod..., de hogyan? Érted?" célja a gyermekotthonban élő gyermekek, tanulók fejlesztése, a konfliktusok megoldásának elősegítése.

A nyári szünet illetve a pandémia miatti megszorítások indokolttá tették, hogy tábori szinten tervezzük a foglalkozásokat.

Minden alkalommal 5 órát töltöttünk együtt a gyerekekkel, az utolsó napon egész napos programra került sor. A programokat délelőtt/ délután cserélve ugyanolyan szisztéma mentén terveztük. Pénteken a záró napon közösen strandoltunk a hőség miatt.

Feladatok:

- saját ház bemutatása, kedvenc helyek jellegzetessége, miértek megfogalmazása

- saját település kedvenc helyei, zugai- sportpályán közös tevékenység, játék

A séta során lehetőség nyílt a személyes ismerkedésre. A kommunikációs játékokban a csoport nagy része nyitott volt, szívesen játszottak, lelkesen várják a következő alkalmat.

Scrabble készítés kooperációban, javaslatok megbeszélése, technika kiválasztása csapatmunka, megvalósítás. közös játék

Szókockacukor: minden tanuló 3-3 kockacukorra egy-egy betűt írt, majd továbbadta azt a jobbra ülő társának. Játék: toronyépítés, szóalkotás Memóriajáték

Szótagjátékok, társasjátékok, kártyajáték tanulás kötetlen beszélgetés kézműveskedés.

Kézműves foglalkozás közben kötetlen beszélgetések, és szójátékok. A kézműveskedés során egymást támogatták a gyerekek. A szóalkotásokban, szójátékokban nagy lelkesedéssel vett részt a csapat.

A nagy kánikulára való tekintettel kerestük az alkalmat a szórakoztató, vizes játékokra is. A lufis vizicsata során kisebb csoportokba állva meg kellett találni a lufik vízzel való feltöltésére, adott idő alatt. Érdekes megoldások születtek, figyelniük kellett arra, hogy szépen bánjanak és türelmesen egymással.

Tapasztalatok megosztása után szabálytanulás következett, majd ezután elkezdődhetett a közös vicces csata.

A száradás idejében visszatérően újabb szóláncalkotás következett, illetve kerestünk olyan szavakat, ami meghatározott hangpárral kezdődött.

Történetmesélős játékban egy-egy saját élménnyel lehetett csatlakozni, amiben az egymás iránti empátiát, sorstársi közösséget igyekeztünk mélyíteni.

A program első része teljes egészében a mozgásos feladatokról szólt. Csapatban és párban.

Labdarúgás, kosárlabda, tollas, pingpong, túrázás.

Első sorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire tudnak a gyermekek csapatban játszani és, hogy mennyire domináns szerepeket választanak a foglalkozás alatt. Ki lesz a csapatkapitány, melyikőjük mennyire veszi ki a részét a csapatmunkából.

A következő képzési napon a kreativitást, a finommotoros készségeket és kézügyességet fejlesztettük illetve figyeltük meg.

Minden gyermek kapott egy üres füzetet és levélnyomdát kellet bele készítenie. Az ehhez biztosított illetve a környezetben fellelhető eszközök segítségével. Vízfesték, ecset, fonal, filctoll, cellux, ragasztó, zsírkréta, különböző falevelek. A remekművek elkészülte után, a mai világban már szinte elengedhetetlen őszi alkotás következett, a tökfaragás. Mint az összes többi foglalkozásnál itt is mindegyik gyermek kivette a részét a tevékenységből. A kisebbek szedték ki a tök belsejét, a nagyobbak pedig segítettek kifaragni a tököt, illetve megrajzolni a kivágandó részeket.

Jó volt látni, hogy közös sikerként értékelte minden gyermek az elvégzett munkát.

A következő napon az ügyesség fejlesztése volt a cél. Bójákkal, karikákkal, babzsákokkal, rudakkal készítettünk akadálypályákat. Átbújások, célbadobás, átugrások, koordinációfejlesztés, egyensúlyfejlesztés volt a célja a foglalkozásnak.

Lány csoport: Ráhangoló: A nemi működés témáját teljesen bojkottálták — ezért sokkal játékosabbra vettük és a kedvenc ételeikről kezdtünk beszélgetni, hogy ki mit szeret és mit nem lehet vele megetetni.

Innen egy lépés volt a ki-mit-szeret és a ki-miben-jó kérdés. Ismét bebizonyosodott, hogy a lányok önismerete és önbizalma fejlesztést igényel — de az is, hogy fejleszthető.

Önismeret: Női archetípusok: Harcos, Szerelmes, Gyermek, Anya, Gondolkodó

A lányok megalkották a női archetípusok tulajdonságainak listáját, és ezeket saját magukra és tárasaikra vonatkoztatták, visszajelzést adva egymásnak az észlelt tulajdonságokról.

Hitrendszerek oldása: „Ha nem szereted magad, senki sem fog szeretni” — ezt jártuk körül, azzal a kiegészítéssel, hogy egy másik ember észrevehet bennünk olyan tulajdonságot, részt, amit eddig nem értékeltünk magunkban.

Menstruációs fájdalom enyhítése. Először a menstruációs fájdalom enyhítésére szolgáló fizikai és mentális módszereket próbáltuk ki, és bevezettük a »saját magunk fizikai jól tartása'* fogalmát. Újra felidéztük a »belső szoba" képét, ami segít a belső békés zug kialakításában — ami szomorúság vagy bántalom ellen véd.

Újra átbeszéltük a „belső szobába belépőkre” vonatkozó szabályokat, és ismét megerősítettük, milyen fontos válogatni, kit engedünk be a testünkbe.

Ezután a szüléssel kapcsolatban összeszedték a lányok, amit a szülésről tudnak (fájdalmas, szörnyű, stb) és azt is, minek kapcsán alakulhatott ki bennük ez a vélemény. Beszéltünk az élettani szülés menetéről és arról, hogy mi biztosítja hozzá a legmegfelelőbb körülményeket, pl. a LeBoyer-féle gyengéd születés módszerei szerint. Tisztáztuk a dúla és a bába meg a szülésznő közötti különbségeket. Beszéltünk a bábával történő otthonszülésről és a kórházi szülésről. A lányok sok saját élményt idéztek fel jót és rosszat is, és keresgették a saját testük reagálását az emlékekre. A nap végén a lányok azt jelezték vissza, hogy egy teljesen új világ nyílt meg számukra szüléssel kapcsolatban, és jelentősen átalakultak bennük az érzések.

A téma a szépség fogalmának változása volt. Mindenki választott magának egy képet és azzal kapcsolatban mondta el véleményét, meglátásait. A képek a világ sok táján elfogadott női és férfi szépségideálról szóltak.

Fiú csoport: a foglakozás célja a sokféleség és a másság koncepciójának a felismerése, tudatosítása volt.

Az óvszer-témával foglalkoztunk, és a biztonságos szex témáját vittük tovább. Kis csoportban készítettek rajzokat, plakátokat a biztonságos szex témájához, majd „kiállítást” rendeztünk az elkészült munkákból.

A foglalkozás harmadik részében történetmesélés folyt, ahol a történetek kapcsán fogalmaztak meg tanulságokat a fiúk. A történetek a biztonságos szex témájához kapcsolódtak. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a biztonságos szex nem csak a nem kívánt terhesség vagy a nemi betegség elkerülésére, hanem a nem kívánt érzelmi hatások kivédését is jelenti.

Utoljára a szakítás témáját beszéltük át, élménymegosztás formájában, ami azt jelenti, hogy akár ők szakítottak, akár velük szakítottak, ez érzelmileg kire milyen hatást gyakorolt és mit tudtak vele kezdeni.

Foglalkozások:

1. Árnyékdoboz (animáció):

A foglalkozás során a gyerekeknek egy-egy képkeretet kellett kartonból készíteniük majd kitölteniük azokat állatok, személyek, tájelemek papír sziluett formájával. Az aprólékos formák kivágása a finommotorikus képességeket, a kép részleteinek térbeli elhelyezése és rétegekre való bontása pedig a logikai gondolkodásukat fejleszti. A kezdetben álmosak voltak, illetve megszeppenve üldögéltek, viszonylag nehéz volt koordinálni a figyelmüket, de az első 20 perc után ahogy haladtak a feladattal egyre elmélyültebben és nagyobb szenvedéllyel építettek és rajzoltak újabb elemeket. Eltérő sebességgel haladtak, de sikerült időben befejezniük, sót kiegészíteniük további saját "alkotásokkal”. A workshop utolsó szakaszában az árnyékdobozokat kiegészíthették egy jutalom alkatrésszel, elemes led fényfüzérrel, amelynek segítségével éjszaka éjjeli lámpaként is funkcionál. A kiegészítőnek hihetetlenül örültek, nagyon hálásak voltak, illetve időközben ajándék rajzot is készítettek nekünk.

2. Graffiti (animáció):

A gyerekek/fiatalok az én workshopban elkészíthették saját miniatűr graffiti falukat, amiból aztán Photoshopban szerkesztve lett egy olyan változat amin a fal előtt állnak és a fal egy valódi falnak tűnik. A kézzel készített kis falat megtarthatták. Először a graffitivel ismerkedtünk, hogy mi is az valójában, és mit tudnak a témáról, hogyan jelenik meg popkultúrában és nekik milyen fajta tetszik. Érdekelte őket a téma és gyorsan neki is láttak, kicsit túl gyorsan is, mielőtt még elmondtam volna mindent, de végül nem volt baj. különböző rajzi eszközöket is kipróbálhattak, mint például a filceket, olajpasztellt és akvarell festéket. Szép munkák lettek, és el is vitték a saját szobáikba, hogy kirakhassák.

3. Tolltartó fából (formatervezés):

A 3 órás workshop alatt egy lécekből, rétegelt lemezből álló tolltartót készítettünk. Az elején kicsit álmos volt a csapat, azonban minél jobban haladtunk annál jobban felélénkültek. Többen a tolltartókat nem maguknak, inkább ajándékba szánták. A workshopot úgy zártuk, hogy minden résztvevőnek sikerült elkészíteni egy darabot. Az utolsó fél órában már csak vártuk, hogy megszáradjon a ragasztó és közben beszélgettünk, történeteket meséltünk.

4. Akció figura (animáció):

A workshop során a gyerekeknek gyurma, hurkapálca és alufólia felhasználásával egy-egy saját figurát kellett tervezniük. Ezek a figurák ábrázolhattak hőst, karaktert, de éppen tárgyat vagy betűt is. Kezdetben a gyerekeknek meg kellett rajzolni a karaktereket egy lapon, majd azt színekkel felruházni. Ezt követően a lapon szereplő terveket átemeletük térbe az által, hogy gyurmából, alufóliából és hurkapálcából megépítettük őket. Fontos volt a méretarányok követése, illetve az általuk előre meghatározott színek kikeverése a gyurmából. Az előrelátás, a tervezés pontos lekövetése segíti a céltudatosságot és ahhoz vezető út szerepét. Ezen felül a harmadik dimenzióba való átemelés kompetenciájának fejlesztése élvezetes játékként tárul a gyerekek elé. Első találkozásom volt ezekkel a gyerekekkel és rendkívül pozitív élményként ért feladatukhoz érvényesített türelmük, szándékuk és a felém, illetve szakmám felé irányuló érdeklődésük. A feladat befejeztével mindenki párszóban beszélt saját megoldásáról és bemutatta figurájának eredetét.

5. Álomcsapda (animáció):

Indiánokról meséltem. Érdeklődve hallgatták, de mondták ők nem hisznek az álomcsapdában. A legtöbben tollakat nem szerettek volna rátenni, de mikor elmondtam hogy attól a szép álmok valóra válnak, nőtt a lelkesedés. A gyöngyöket mindenki magától rakta, mert sokféle szép gyöngy volt.

6. Pörgettyű készítés 3D nyomtatott alkatrészekkel (formatervezés):

Május 29-én megrendezett formatervező workshopon is pörgettyűt készítettünk. A gyerekek itt valamivel idősebbek voltak, de ennek ellenére lekötötte őket a foglalkozás. Voltak akik többet is készítettek, kipróbáltak különböző formákat és megközelítéseket. A végén rendeztünk egy pörgettyű versenyt különböző kategóriákban, mint sebesség, időtartam, vagy egy adott körön belül maradás. Összességében elmondható, hogy a workshop hangulata kellemes kreatív volt egy ezt elősegítő és támogató közegben.

7. Experimentális kisfilm (animáció):

A workshopot egy rövid bemutatóval kezdtem, ahol pár szóban meséltem magamról, arról, hogy mivel foglalkozom, és hogy mit is jelent az, hogy animáció. Váratlanul ért, hogy néhány gyerek meglepően tájékozott volt a témában, ugyanis a filmek terén olyanokat soroltak fel, mint Rófusz Ferenc "Légy' című munkája, vagy például a "Körhinta”. Ezt követően két fős csapatokra osztottam a csoportot és neki kezdtünk a film készítésnek. Rövid technikai bemutatót tartottam, mind a fényképezőgépről, mind a programról, amelyet használtunk. Az általam választott műfaj, azaz az experimentális animáció lehetőséget nyújt egyrészről, hogy a gyerekek szabadon alkothassanak, másrészről, hogy az esetleges hibák a film alkotóelemeként legyenek tekintve, így feloldva a perfekcionizmus vágyát és a sikertelenség gátját. A gyerekek szorgalmasan, nagy türelmet gyakorolva végezték munkájukat és figyelték ugyanakkor egymásét. A workshop  végén a közösen készített kisfilmet együtt megnéztük.

8. Festett belső arckép (animáció):

Művészeti könyveket és saját alkotásokat hoztam példának amiket szívesen megnézegettek. Tetszettek nekik a képek és volt, aki a saját festménye fölé helyezte inspirációnak pl. Rousseau egyik festményét. Ez után röviden beszéltem nekik a tempera festékről és, hogy hogyan lehet vele szépen festeni, milyen lehetőségek vannak a színkeverésnél. Többen nem ismerték, hogyan lehet például egy lila színt kikeverni, és mikor megtanítottam nekik, használták is sokat a kevert színeket. A feladatban saját felsőtest körvonalait kellett lefesteni egy nagyobb méretű sörkartonra.

9. Versenyautó (formatervezés):

A workshop elejét beszélgetéssel kezdtük. Arról beszélgettünk, hogy ki mit tud a designról, és kinek mit jelent. Beszélgettünk az autó tervezésről és hogy kinek melyik a kedvenc autója. Ezek után nekiálltunk az lufi meghajtású karton autó elkészítésének. A csapat többsége az általunk tervezett autót készítette el, de volt olyan aki egyéni ötletek alapján saját autót tervezett. A lépéseken együtt haladtunk végig, pontosan rajzolták fel és vágták ki majd ragasztották az elemeket, senki nem maradt le, pörgősen dolgoztunk. Miután mindenki elkészült a versenyautókkal különféle bajnokságokat, versenyeket rendeznek, rengeteget játszottunk.

Mátrafüreden került sor a közösségépítő, agressziókezelő csoportfoglalkozásokra, melyek tematikusan az élménypedagógiára épültek a tapasztalati tanulás jegyében.

Szokatlan, újszerű helyzetekkel találkoztak a fiatalok, amelyek kihívással jártak. Megtapasztalták a közösség erejét, mindamellett, hogy a programok jó érzéssel töltötték el őket. Sikerélményt adott, magabiztosság nőtt, ami további tanulásra, tevékenységre ösztönöz.

Kiemelkedő volt a programokban a sport, a mozgás, az új élmény, mindezzel együtt az én határok megtapasztalása, a kitartás képessége.

A testi és lelki egészség megőrzése is a tevékenységek hátterében állt, a természeti környezet megismerésével együtt.

Feszültség levezetés, konfliktushelyzetből kilépő alternatívák megtapasztalása az élményeken keresztül.


A gyerekek beszámolóiból:

"Minden nagyszerű volt!”

"Nagyon szórakoztató volt.”

"Megtanultam használni a turista jelzéseket.”

"Köszönöm, hogy eljöhettem nagyon jól éreztem magam és jó volt!”

"Az tetszett a legjobban, hogy amit megbeszéltünk a felnőttekkel az be lett tartva.”

"Úgy tudom hasznosítani a jövőben, hogy csoportban tudok dolgozni.”

"A tapasztalatszerzés miatt tetszett.”

"Jó volt a társaság.”

"Olyan programokban vehettem részt, amiben még nem volt részem. Nagyon hálás vagyok.”

"A jövőben jobban fogok csapatban dolgozni, és képes leszek másra is hagyatkozni, és tudásában és ötleteiben bízni.”

"Úgy tudom majd hasznosítani, hogy a gyerekemnek majd eltudom mesélni.”

"Nagyon tetszett az egész program, finom volt az ebéd és a vacsora.”

"A csapatmunkát tudom a legjobban hasznosítani a jövőben.”

"Alkalmazkodóbb leszek a munkahelyemen.”

"Nagyon jól éreztem magam. Közelebbről megismertem a társaimat. Finomak voltak a kaják az ebéd és a vacsora. Jó volt a szállás, az ágy, a meleg víz.”

A gyerekek megérkezése előtt, körbejártuk a tábor területét, és felmértük a benne rejlő lehetőségeket.

Nagyon sok olyan programot valósítottunk meg a tábor során, melyeket már csoportfoglalkozások keretében egy-egy témában különböző csoportokkal elvégeztünk a projekt folyamán.

Rengeteg szabadidős, kültéri programot szerveztünk, sokat játszottunk, kirándultunk.

Tudatosan a csapatépítés, a csapatban történő egyéni személyiségfejlődés segítése, a kommunikáció fejlesztése és a konfliktuskezelés elsajátítása volt a táborozás célja.Letöltések: